sadsad x
asdasd
KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ, AKTARILMASINA VE İMHASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


ABT ADNAN BULAK TEKSTİL TEMSİLCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş. (GEBE Hamile Giyim) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek isteriz. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) gereğince müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla kişisel verilerini, tarafımızla paylaşması halinde ŞİRKETİMİZ, veri sorumlusu olarak, Kanun’un belirlediği çerçevede kişisel verilerinizi kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek, yeniden güncelleyebilecek ve mevcut durumlar izin verdiği ölçüde ve sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek, devredebilecek ve işleyebilecektir. GEBE HAMİLE GİYİM, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayıcı gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, internet şubesi, çağrı merkezi vb. diğer kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, sizlere hizmet sunabilmek, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, ulusal ve uluslar arası mevzuat ve tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

Bu kişisel veriler; GEBE HAMİLE GİYİM olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda veya veri işlenmesi için rızanızın gerektiği hallerde rızanızın geri alınması halinde anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir. GEBE HAMİLE GİYİM, periyodik olarak verilerin anonimleştirilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve re’sen de anonimleşmesi gereken verileri anonimleştirmektedir.

GEBE HAMİLE GİYİM, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, çağrı merkezleri, Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere, anlaşmalı reklam ajanslarına, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Kişisel verilerin saklama ve imha sürelerinin tespitinde, aşağıda belirtilen kriterlerden yararlanılarak işlem yapılır:

a) Verinin saklanmasının, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise, bu süreye riayet edilir.

b) Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak, mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda, veriler, veri sorumlusu tarafından, 6 aylık periyodlarda silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

16.7 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde, Kanun’un “Genel ilkeler” başlıklı 4. maddesinde sayılan ilkeler ile, “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesi kapsamında alınması gereken tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurum kararlarına ve işbu Politikaya uygun hareket edilir.

16.8 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Banka tarafından kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanır.

16.9 Kurum tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Banka tarafından seçilir.

GEBE HAMİLE GİYİM, kişisel verilerinizi işleme amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3. Kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgilere ilişkin Şirketimizin hakkı saklıdır.

KANUNUN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. GEBE HAMİLE GİYİM’in işbu formdan ve mevzuattan doğan hakkı saklıdır. Makul olmayacak düzeyde zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu, Şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın 13. Maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve Şirketimiz tarafından internet sitesinde (www.gebe.com.tr) sunulan başvuru formu ile ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik San. Tic. AŞ’ye ait “Dünya Ticaret Merkezi A 1 Blok Kat:5 No: 224-225 Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu abtas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Mevzuat gereğince, Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslar arası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı veya pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir.

Saygılarımızla.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.